Algemene voorwaarden

NRC Veilingen is een samenwerking van NRC Media BV en Adams Amsterdam Auctions BV.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. veiling: de openbare verkoop bij opbod van roerende goederen;
 2. lot/kavel: de te veilen roerende zaak of samenstelling van roerende zaken;
 3. inzender: degene, die het lot ter veiling door NRC Veilingen aanbiedt;
 4. hamerprijs: het bedrag waarvoor het kavel wordt toegewezen;
 5. minimumprijs: het tussen NRC Veilingen en de inzender overeengekomen minimale bedrag waarvoor het lot mag worden verkocht;
 6. verkoopovereenkomst: de overeenkomst waarin de afspraken tussen Inzender en NRC Veilingen zijn vastgelegd. Het dient tevens tot bewijs van afgifte en verzekering van één of meerdere kavels;
 7. aftersale: de verkoop van onverkochte stukken gedurende zes weken na de veiling;
 8. website: met de website wordt bedoeld de website van NRC Veilingen alsook de website van Invaluable voor zover hierop informatie van NRC Veilingen en/of Adams Amsterdam Auctions wordt gepresenteerd. Dit geldt in het bijzonder maar niet uitsluitend voor catalogi en de daarin aangeboden beschrijvingen en afbeeldingen.

Voorwaarden voor het gebruik van de website
De website van NRC Veilingen heeft als doel u van informatie te voorzien over onze veilingen, kijkdagen en andere evenementen en/of diensten. Wanneer u de site bezoekt of gebruik maakt van de website (zoals bieden, kopen, surfen), dan accepteert u deze algemene voorwaarden. Wanneer u de algemene voorwaarden niet accepteert, dan is het niet toegestaan dat u, op welke manier dan ook, gebruik maakt van deze website. Het is aan minderjarigen niet toegestaan om online biedingen te verrichten, online te kopen of anderzijds transacties uit te voeren op deze website.

Artikel 1
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Artikel 2
Alle rechten van de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, afbeeldingen, data, animaties en andere) zijn eigendom van NRC Veilingen of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Als bezoeker heeft u toestemming om het materiaal op deze website voor uw eigen, niet commerciële doelen te gebruiken. Het is verboden om materiaal van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan voor promotie van de veiling of de daarin aangeboden stukken. Ook is het verboden om content van deze website, of delen daarvan, te gebruiken voor eigen publicatiedoeleinden. Na afloop van de veiling zijn uitzonderingen op het bovenstaande uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van NRC Veilingen.

Artikel 3
Om gebruik te maken van bepaalde diensten op de website is het noodzakelijk NRC Veilingen van persoonlijke informatie te voorzien. Om online een bod te doen is het noodzakelijk dat u zich registreert bij Invaluable (zie hieronder: artikel 7 van onze Voorwaarden voor kopers). Op het moment dat u zich registreert bij NRC Veilingen en/of bij Invaluable en wanneer u persoonlijke informatie aan NRC Veilingen verstrekt dan verbindt u zich daarmee aan de voorwaarde dat deze gegevens op waarheid berusten. NRC Veilingen heeft het recht uw aanvraag of uw bieding(en) te weigeren of u een verbod op het gebruik van de website op te leggen op het moment dat u onjuiste informatie over uzelf geeft. NRC Veilingen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen potentiële bieders van de veiling uit te sluiten.

Artikel 4
Wanneer u een account heeft bij Invaluable bent u zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord alsook voor alle andere gegevens van uw account. U bent ook volledig verantwoordelijk voor alle wijzigingen en aanvullingen op uw account. NRC Veilingen is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van onzorgvuldigheid of nalatigheid in verband met vertrouwelijke of anderszins persoonlijke gegevens op uw account.

Artikel 5
De website biedt u de mogelijkheid tot het inzenden van stukken. NRC Veilingen gaat er vanuit dat alles wat door u naar ons wordt toegezonden u toebehoort en dat niemand anders dan uzelf recht heeft op het ingezonden materiaal. Daarnaast gaat NRC Veilingen er vanuit dat het materiaal niet vertrouwelijk is en dat wij het op een juiste manier kunnen gebruiken, kopiëren, publiceren, vertalen of tentoonstellen. NRC Veilingen is niet verantwoordelijk voor het behouden van het materiaal dat u per mail naar ons heeft verzonden en daarmee heeft NRC Veilingen het recht om dit materiaal zonder aankondiging of verklaring te vernietigen.

Artikel 6
NRC Veilingen heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. NRC Veilingen streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten. NRC Veilingen kan dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Artikel 7
NRC Veilingen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

Artikel 8
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden dan is de versie in de Nederlandse taal beslissend. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Voorwaarden voor inzenders
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen en iedere afgifte van roerende zaken bestemd voor verkoop door NRC Veilingen. Van inzending is eerst sprake indien door inzender en NRC Veilingen een verkoopovereenkomst tot veiling is gesloten. Het via de website ter beoordeling aanbieden van stukken is vrijblijvend en hiervoor gelden geen inzendvoorwaarden. Zoals de inzender alle rechten behoudt, zo heeft NRC Veilingen het recht om zonder opgaaf van redenen te besluiten om niet tot veiling van deze stukken over te gaan.

Artikel 1

 1. Inzender machtigt NRC Veilingen het lot te verkopen met in achtneming van deze veilingvoorwaarden.
 2. NRC Veilingen zal het lot in een passende veiling ter verkoop aanbieden en namens inzender het lot verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogste bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de inzender overeengekomen minimumprijs ligt. Zonder voorafgaande afspraken geldt de inzetprijs als minimumprijs.
 3. NRC Veilingen is gerechtigd een tijdens de veiling onverkocht gebleven kavel in de aftersale voor een vaste prijs aan te bieden. Ook hierbij geldt de met de inzender overeengekomen minimumprijs als het laagste bedrag waarvoor NRC Veilingen mag leveren, tenzij hierover met de inzender nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Artikel 2

 1. Inzender verklaart volledig bevoegd te zijn om over het lot te beschikken en NRC Veilingen schadeloos te zullen stellen indien NRC Veilingen mocht worden gehouden tot afgifte van het lot aan een derde met een beter recht.
 2. Inzender is jegens NRC Veilingen volledig aansprakelijk voor de schade en kosten die het gevolg zijn van enige afwijking, onjuistheid, onvolledigheid of gebrek in door inzender aan NRC Veilingen verschafte informatie over de herkomst, conditie en kwaliteit van het aangeboden kavel.

Artikel 3

 1. NRC Veilingen is vrij te bepalen of, wanneer en in welke veiling het lot ter verkoop zal worden aangeboden.
 2. NRC Veilingen is gerechtigd naar eigen inzicht mededelingen te doen en beschrijvingen en afbeeldingen van de inzending te verspreiden.
 3. NRC Veilingen heeft het recht om zonder opgave van redenen een of meerdere kavels uit de veiling te nemen.

Artikel 4

 1. NRC Veilingen heeft het recht om het lot in een veiling te verkopen onder de minimumprijs zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de minimumprijs voor rekening van NRC Veilingen komt.
 2. NRC Veilingen heeft het recht een in een veiling onverkocht gebleven kavel met inachtneming van de met de inzender overeengekomen condities na de veiling onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip te herveilen. In de regel zullen alle stukken die bij aanvang van de aftersale nog onverkocht zijn openbaar en voor een vaste prijs worden aangeboden.

Artikel 5

 1. Indien inzender een kavel wenst terug te nemen waarvoor reeds een overeenkomst tot veiling is gesloten dan is inzender aan NRC Veilingen vergoeding verschuldigd van gederfde commissies en opgelden en van de overige gemaakte en overeengekomen kosten.
 2. Na publicatie van de catalogus is het terugtrekken van kavels door de inzender niet meer toegestaan.
 3. In afwijking van artikel 4.2 is inzender gerechtigd een in de veiling onverkocht gebleven kavel terug te nemen tegen voldoening van de door NRC Veilingen gederfde commissies en opgelden.

Artikel 6

 1. NRC Veilingen heeft het recht om de koop van een geveild lot te ontbinden en om restitutie van de koopprijs te verlenen. Ontbinding van de koop en restitutie is uitsluitend mogelijk indien de koper binnen dertig dagen na veilingdatum naar genoegen van NRC Veilingen zodanige gebreken in het lot of in de omschrijving aantoont, dat de koper van de koop zou hebben afgezien of het geveilde lot slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben indien de gebreken hem ten tijde van de veiling bekend waren geweest.
 2. Inzender machtigt NRC Veilingen onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en het lot terug te nemen indien de koper van het lot in gebreke is in verband met zijn betalingsverplichtingen.
 3. In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit artikel geldt het lot als onverkocht en is inzender verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan NRC Veilingen terug te betalen.

Artikel 7
Inzender heeft recht op de bij verkoop van het lot gerealiseerde opbrengst verminderd met het volgende:

 1. Commissie: Voor afzonderlijke stukken geldt een aan NRC Veilingen verschuldigde commissie die afhankelijk is van de getaxeerde waarde en met de inzender voorafgaand aan de veiling overeengekomen zal worden.
 2. Verzekeringskosten: Als bijdrage in de kosten van verzekering tegen verlies of beschadiging van het lot wordt door NRC Veilingen een vaste kostenopslag van 1% over de hamerprijs in rekening gebracht. De verzekering beperkt zich tot goederen die zich in het veilinghuis of in de opslagplaatsen van NRC Veilingen bevinden en geeft dekking tot aan het bedrag waarover de kostenopslag wordt berekend. Indien verlies of beschadiging optreden voordat de hamerprijs is bepaald dan geldt als de verzekerde waarde de taxatiewaarde (dit is het gemiddelde van de hoogste en de laagste schatting). Voor schade aan lijsten en/of glas is NRC Veilingen niet aansprakelijk, noch voor schade aan verpakkingen.

Artikel 8
De inzender heeft geen recht op betaling van de opbrengst van een verkocht lot dan nadat de koper aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 9
Op alle rechtsbetrekkingen tussen inzender en NRC Veilingen is Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.

Voorwaarden voor kopers
Op alle verkopen door NRC Veilingen, waaronder de veiling en de aftersale, zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1

 1. Alle stukken worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders is vermeld. Zij kunnen - mits in dezelfde staat - worden geretourneerd indien ernstige, niet in de catalogus vermelde gebreken kunnen worden vastgesteld. De koper dient het veilinghuis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Terugzending dient uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden. Uitgezonderd van retour zijn kavels die uit drie of meer werken bestaan, werken die niet afzonderlijk in de beschrijving zijn genoemd, alsmede kavels waarvan vooraf is aangegeven dat ze 'w.a.f.' (= with all faults) of 'not subject to return' worden aangeboden. Voor schade aan lijsten, passe-partouts en/of glas is NRC Veilingen niet aansprakelijk.
 2. Alle objecten zijn gedurende de looptijd van de online catalogus bij het veilinghuis fysiek te beoordelen, evenals op de kijkdagen voorafgaand aan de sluiting van de veiling. Bovendien heeft elke bieder uitgebreid de gelegenheid zich voor de veiling te overtuigen van de juistheid van onze beschrijvingen. Hiermee vervalt elk recht op herroeping op andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde gronden. Ontbinding van de koop is derhalve alleen mogelijk indien de beschrijving substantieel afwijkt van de werkelijke aard en/of de conditie van het kavel in kwestie.

Artikel 2
NRC Veilingen heeft het recht tot twee uur voor het begin van de veiling de beschrijving in de online catalogus aan te passen. Vanaf dat moment is de gepubliceerde tekst bindend.

Artikel 3
De aangegeven schattingen zijn bedoeld als indicatie van de opbrengst en als leidraad bij het bieden, ze zijn geen limieten of verkoopprijzen. Biedingen vooraf dienen tenminste de hoogte van de inzetprijs te bedragen. De meeste kavels worden ingezet op een bedrag onder de laagste schatting, tenzij concurrerende biedingen vooraf een hogere inzet nodig maken.

Artikel 4
Alle bedragen zijn in euro's. Elk bod wordt verhoogd in vaste biedstappen. Tot € 100 wordt verhoogd met € 5, van € 100 tot € 200 wordt verhoogd met € 10, van € 200 tot € 300 wordt verhoogd met € 20, van € 300 tot € 500 wordt verhoogd met € 25, van € 500 tot € 1.000 wordt verhoogd met € 50, van € 1.000 tot € 2.000 wordt verhoogd met € 100, van € 2.000 tot € 5.000 wordt verhoogd met € 200, van € 5.000 tot € 10.000 wordt verhoogd met € 500, en vanaf € 10.000 wordt verhoogd met € 1.000.

Artikel 5
Voor alle partijen is de hamerprijs bindend. De hoogste bieder is de koper. Bij verschil van mening blijft de veilinghouder als enige gerechtigd de verkoopprijs en de koper aan te wijzen. Hij heeft het recht zich bij vergissing te herstellen, alsook op zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

Artikel 6
Elke bieder wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op opdracht beroepen. De veilinghouder zal opdrachten van hen die de verkoping niet kunnen bijwonen zonder kosten uitvoeren.

Artikel 7

 1. Om online een bod te doen is het noodzakelijk dat u zich registreert bij Invaluable. Overeenkomstig de gebruikelijke veilingvoorwaarden is de koper opgeld verschuldigd over de hamerprijs. Voor alle aankopen bedraagt dit opgeld 24,2% over de hamerprijs (inclusief alle belastingen). Daarnaast is een online transaction fee van 3% van de hamerprijs, berekend door Invaluable, verschuldigd. Deze fee wordt geïncasseerd door NRC Veilingen, tegelijk met de aankoopkosten en alle overige kosten, zoals vergoedingen voor verzending, betaling per creditcard en dergelijke.
 2. Over de hamerprijs is geen BTW verschuldigd, uitsluitend over het opgeld en de bijkomende kosten. Hierbij wordt de margeregeling gehanteerd. Alle verschuldigde BTW is reeds in bedragen op de factuur inbegrepen.

Artikel 8
Droit de suite of volgrecht is verschuldigd ten behoeve van levende kunstenaars of hun erven tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar over kunstwerken met een verkoopprijs (hamerprijs plus opgeld) boven € 3.000. De kunstenaar moet een ingezetene zijn van de EU of van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen dan wel op permanente basis in Nederland verblijven. Een recht van 4% is verschuldigd voor totaalbedragen van € 3.000 tot € 50.000. Over bedragen van € 50.001 tot € 200.000 wordt 3% berekend, van € 200.001 tot € 350.000 bedraagt het volgrecht 1%, van € 350.001 tot € 500.000 0,5% en boven € 500.001 0,25%. Over volgrecht wordt geen BTW berekend.

Artikel 9
Alle aankopen moeten uiterlijk twee weken na ontvangst van de veilingnota zijn betaald. De veilingnota's worden na afloop van de veiling per mail verstuurd. De geveilde goederen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Kosten, ontstaan doordat de koper in strijd met deze voorwaarden handelt (zoals incassokosten), komen ten laste van de koper. Als betaalwijze worden geaccepteerd: bankoverschrijving, pinpas (op ons kantoor), Visa en Mastercard. Alle bankkosten komen voor rekening van de koper. Voor betalingen per creditcard geldt een toeslag van 4% voor factuurtotalen tot € 1.000, voor bedragen van € 1.000 tot € 2.000 is de toeslag 3% en op alle bedragen boven € 2.000 is een toeslag van 2,5% verschuldigd.

Artikel 11
Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Artikel 12
Alle goederen dienen uiterlijk twee weken na de veiling te zijn afgehaald. Alle extra kosten, na deze datum ontstaan door opslag, verzekering, transport e.d., komen voor rekening van de koper. NRC Veilingen is gerechtigd om de koper hiervoor na het verstrijken van de maximale termijn voor afhalen een vast bedrag per dag te berekenen, afhankelijk van omvang en waarde. Indien de goederen niet binnen tien weken na afloop van de veiling zijn afgehaald, is de veilinghouder gerechtigd de goederen die naar zijn oordeel niet voor herveiling in aanmerking komen ten bate van de koper onderhands te verkopen. Met het overschrijden van deze termijn verbindt de koper zich aan het aanvaarden van het saldo van baten en kosten die deze onderhandse verkoop oplevert.

Artikel 13
Op iedere koop is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de terzake bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd in eerste instantie te oordelen.

Artikel 14
Met zijn bod verbindt de bieder zich aan de veilingvoorwaarden.